Брзо плаќање
Платете ја вашата фактура без најава, само внесете го бројот на фактурата што сакате да ја платите.

Бројот на фактура се внесува целосно без празно место
- За категорија домаќинства се внесуваат 11 цифри
- За категорија правни и образование се внесуваат 12 цифри

Број на фактура